«
Âl-i İmrân-164

Âl-i İmrân-164

‘’Âl-i İmrân-164’’ Onları Arıtıp Tertemiz Yapan Peygamber Göndermekle Büyük Bir Lütufta Bulunmuştur.

Le kad mennallâhu alel mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn.

Meal: Andolsun, Allah, mü’minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

Muhammed Bilal Nadir Hazretleri bu Ayet-i Kerime ile ilgili bizlere şöyle buyurmaktadır;

İzah: Bu Âyet-i Kerîme’de: ″Kitabı ve hikmeti öğreten″ diye buyrularak, iki ayrı ilimden bahsedilmektedir. Resûlullah ﷺ şöyle buyurmuştur:

″İlim ikidir: Biri kalpte sâbittir. İşte en faydalı olan ilim (Hikmet ve Ledün ilmi) budur. Bir ilim de lisândaki ilimdir (kitaptır). Bu da Allah ﷻ’nın kullarına hüccetidir (delilidir). ″[1] İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhül Beyan tefsirinde bu Âyet-i Kerîme ile ilgili bilgileri bizlere şöyle aktarmıştır;Andolsun ki Allah , mü’minlere büyüle lütufta bulundu.” İfade mahzüf bir kasemin cevabıdır. Vallahi, Hz. Peygamber ‘in kavminden olup da onunla birlikte iman edenlere Allah ﷻ büyük lütufta bulundu, demektir. Allah ﷻ’ın Peygamber göndermesi, beyaz olsun zenci olsun


[1] [1] Râmûz’ulEhâdîs, s. 223/2; İbn-i EbîŞeybe, Musannef, Hadis No: 60.

Bir Cevap Yaz

admin Hakkında

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *